第 一百零七 页
卷二十五 似顺论 慎小

原文
太 极 书 馆版 权 所 有 w ww . 8 be i 8 . c o m
上尊下卑卑则不得以小观上尊则恣恣则轻小物轻小物则上无道知下下无道知上上下不相知则上非下下怨上矣人臣之情不能为所怨人主之情不能爱所非此上下大相失道也故贤主谨小物以论好恶巨防容蝼而漂邑杀人突泄一熛而焚宫烧积将失一令而军破身死主过一言而国残名辱为后世笑卫献公戒孙林父宁殖食鸿集于囿虞人以告公如囿射鸿二子待君日晏公不来至不释皮冠而见二子二子不说逐献公立公子黚卫庄公立欲逐石圃登台以望见戎州而问之曰“是何为者也”侍者曰“戎州也”庄公曰“我姬姓也戎人安敢居国”使夺之宅残其州晋人适攻卫戎州人因与石圃杀庄公立公子起此小物不审也人之情不蹶于山而蹶于垤齐桓公即位三年三言而天下称贤群臣皆说去肉食之兽去食粟之鸟去丝罝之网吴起治西河欲谕其信于民夜日置表于南门之外令于邑中曰“明日有人偾南门之外表者仕长大夫”明日日晏矣莫有偾表者民相谓曰“此必不信”有一人曰“试往偾表不得赏而已何伤”往偾表来谒吴起吴起自见而出仕之长大夫夜日又复立表又令于邑中如前邑人守门争表表加植不得所赏自是之后民信吴起之赏罚赏罚信乎民何事而不成岂独兵乎

注释
太 极 书 馆 版 权 所 有 w ww . 8 b e i8 . c o m

表明好恶(hào wù)爱憎浮起房屋积聚指粮食财物一言一句话鸿大雁虞人管理苑囿的官吏皮冠田猎时戴的用白鹿皮制成的帽子按照礼节国君见臣属应脱去皮冠“不释皮冠”是一种不礼貌的举动公子黚(qián)左传二人所立为献公之弟公孙剽即卫殇公史记·卫世家则谓“立定公弟秋为卫君”卫庄公春秋末卫国君卫灵公之子名蒯聩(kuǎi kuì)公元前534年-前493年在位戎州戎人聚居的城邑姬姓周王室之姓卫国祖先卫康叔为周武王之弟卫为姬姓国这里庄公是说自己为周宗室地位尊贵跌倒垤(dié)蚁封蚂蚁做窝时堆在穴口的小土堆罝(jū)捕兽的网西河战国魏地地在黄河以西在今陕西省大荔县夜日前一天(依吴闿生说)木柱长(zhǎnɡ)大夫上大夫古官名

译文

太    极          书  馆 版 权 所 有 w w w .8 be i    8 . c o m 主上地位尊贵臣下地位低贱地位低贱就不能通过小事观察了解主上地位尊贵就会骄恣骄恣就会忽视小事忽视小事主上就没有途径了解臣下臣下也没有途径了解主上上下互相不了解主上就会责怪臣下臣下就会怨恨主上了就人臣的常情来说不能为自己所怨恨的君主尽忠竭力就君主的常情来说也不能喜爱自己所责怪的臣下这是造成上下严重隔膜的原因所以贤明的君主慎重对待小事以表明自己的爱憎大堤中伏藏一只蝼蛄就会引起水灾冲毁城邑淹死民众烟囱里漏出一个火星就会引起大火焚毁宫室烧掉积聚将领下错一道命令就会招致兵败身死君主说错一句话就会导致国破名辱被后世讥笑卫献公约孙林父宁殖吃饭正巧有雁群落在苑囿虞人把它报告给献公献公就去苑囿射雁孙林父宁殖两个人等待国君天色已晚献公还不回来回来以后又连皮冠也不摘就与二人见礼孙林父和宁殖很不高兴就驱逐了献公立公子黚为君卫庄公立为国君打算驱逐石圃有一次他登上高台远望看到了戎州就问道“这是做什么的?”侍从说“这是戎州”庄公说“我和周天子同为姬姓戎人怎么敢住在我的国家”派人抢夺戎人的住宅毁坏他们的州邑这时恰好晋国攻卫戎州人乘机跟石圃一起攻杀庄公立公子起为君这是由于对小事不谨慎造成的人之常情都是如此谁也不会被高山绊倒却往往会被蚁封绊倒齐桓公做了国君三年只说了三句话天下就称颂他的贤德群臣也都很高兴这三句话是去掉苑囿中吃肉的野兽去掉宫廷中吃粮食的鸟雀去掉用丝编织的兽网吴起治理西河想向百姓表明自己的信用就派人前一天在南门外竖起一棵木柱对全城百姓下令说“明天如果有人能把南门外的木柱扳倒就让他做长大夫”第二天直到天黑也没有人去扳倒木柱人们一起议论说“这些话一定不是真的”有一个人说“我去把木柱扳倒试试最多得不到赏赐罢了有什么妨害?”这个人去扳倒了木柱来禀告吴起吴起亲自接见他把他送出来任他为长大夫而后又在前一天立起木柱像前一次一样又对全城百姓下了命令全城人都围在南门争相去扳木柱木柱埋得很深谁也没有得到赏赐从此以后百姓相信了吴起的赏罚赏罚取信于百姓做什么做不成?岂止是用兵呢